تبلیغات
كیمیای سعادت - ستونهای غیرمرئی آسمان
2 اسفند 88

ستونهای غیرمرئی آسمان

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :اعجاز ،

خدای بزرگ در آیهء دوم سورهء مباركهء رعد می فرماید:
{ اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا }
«خداوند ذاتی است كه آسمانها را بدون ستونهایی كه شما آنها را ببینید، برافراشت»

این آیهء کریمه با نحوهء نگرش قدما به آسمانها مطابقت دارد؛ زیرا مردم قدیم بالای سر خود دنیای بزرگی را مشاهده می كردند كه به خودی خود بر پاست و هیچگونه پایه و ستونی هم ندارد. امروز در عصر جدید نیز ملاحظه می كنیم كه مردم زمان ما تفسیر مشاهدات خود را در این آیهء مباركه می توانند یافت؛ مشاهداتی كه از یكسو نشان دهندهء این امر است كه اجرام آسمانی ظاهراً بدون هیچ ستونی در فضای بی نهایت بر پا می باشند، اما از سوی دیگر برای آنها ستونهای غیر مرئیی وجود دارد كه این ستونها در قانون جاذبه تمثیل و تعریف می شوند.آری! در واقع این نیروی عظیم جاذبه است كه به اجرام آسمانی كمك می كند تا در جغرافیای معین خود باقی مانده و در مدارهایی منظم سیر نمایند.
اگر دقّت كنیم، تعبیر قرآن از قانون جاذبه به «ستونهای غیرمرئی» تعبیر معجزانه یی است؛ چه اگر قرآن كریم كتاب پروردگار بزرگ نمی بود، در آن صورت هزار و چهارصد سال قبل كه هیچ انسانی در روی زمین به وجود ستونی برای اجرام آسمانی معتقد نبود و حتی هیچ نظریّه یی هم در این رابطه وجود نداشت، دیگر به ذكر جملهء «بِغَیرِ عَمَداٍ تَرَونَهَا» كه برای مخاطبان قرآن در عصر بعثت، معنی و مفهوم خاصی را به همراه نداشت، هیچ لزومی احساس نمی شد. اما از آنجا كه قرآن كریم تنها كتاب عصر بعثت نیست، بلكه كتاب معجز پروردگار تا یوم القیامه است بنابراین، تعابیر علمی به كار گرفته شده در آن نیز تا روز قیامت كارآیی خود را محفوظ نگه می دارند.


/m/