تبلیغات
كیمیای سعادت - معنی "مسیح"دجال
5 اسفند 88

معنی "مسیح"دجال

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :فتنه ی دجال ،

ابوعبدالله قرطبی بیست و سه(1) واژه و صاحب قاموس پنجاه(2) واژه از مشتقات آنرا بیان کرده اند.
این لفظ بر صدّیق (بسیار راستگو) و ضلّیل کذّاب (بسیار گمراه) و (بسیار دروغگو) اطلاق می گردد.
مسیح عیسى بن مریم -علیه السلام- نمونه صدیق ومسیح دجال نمونه ضلیل کذاب است.
پس خداوند دو مسیح ضد هم خلق کرده است.
عیسى -علیه السلام- مسیح هدایت، معالجه کننده بیماری پیسی و کوری و زنده کننده مردگان است.
و دجال مسیح ضلالت و گمراه کنندة مردم به وسیله آیاتی است که خداوند به او عطا کرده است مانند: انزال باران، احیاء و سرسبز گرداندن زمین و چندین امر خارق العادة دیگر.
دجال مسیح نامیده شده است زیرا یکی از چشمهایش کور است یا اینکه کل زمین را در مدت چهل روز طی می کند(3).
قول اول راجحتر است زیرا درحدیث آمده است «ان الرجال ممسوح العین» «دجال یک چشمش کور است»(4).
- معنی دجال
لفظ دجال از قول عرب که می گویند: دجل البعیر گرفته شده است یعنی با قطران پوستش را مالیدند و چرب کردند(5).
الدجل: یعنی مخلوط شدن دجل: یعنی مشتبه و پوشیده ماند.
دجال: یعنی بسیار وارونه جلوه دهنده و کذّاب، صیغه مبالغه بر وزن فعّال است یعنی دروغ و تقلب از او بسیار سرمی زند(6) دجالون جمع دجال و امام مالک آنرا بر

صیغه جمع مکسر دجاجله نیز جمع کرده است(7).
قرطبی می گوید دجال برده وجه آمده است(1). و لفظ «الدجال» اسم شده است برای مسیح کذاب یک چشم پس وقتی گفته می شود دجال غیر از او کسی دیگر به ذهن نمی آید.
به او دجال گفته می شود زیرا حق را با باطل می پوشاند ویا کفرش را با کذب و تقلب و ظاهرسازی از مردم پنهان می کند.
برخی گفته اند به دلیل اینکه به وسیله پیروانش امور را بر دیگران مشتبه می گرداند.

(1) «التذكرة» (ص 679).
(2) «ترتیب القاموس (4/239) و صاحب قاموس می گوید: این اقوال را در کتابش «شرق مشارق الانوار» و غیره آورده است.
(3) «النهایة فی غریب الحدیث» (4/326 - 327) و «لسان العرب» (2/594 - 595).
(4) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/61 - با شرح نووی).
(5) «لسان العرب» (11/236) و «ترتیب القاموس» (2/152).
(6) «النهایة فی غریب الحدیث» (20/102).
(7) «لسان العرب» (11/236).
(1) «التذكرة» (ص 658).


/m/