تبلیغات
كیمیای سعادت - صفات دجال براساس احادیث وارد شده
5 اسفند 88

صفات دجال براساس احادیث وارد شده

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :فتنه ی دجال ،

دجال انسانی است که احادیث با بیان برخی از صفاتش او را به مردم معرفی می کنند. تا هنگام خارج شدن مردم او را بشناسند وخود را از شرّ او برحذر دارند و گمراه نشوند. این صفات او را از سایر مردم متمایز می سازد به طوریکه با علم به آنها او شناسایی می شود و جز جاهل وشقی کسی مفتون او نمی گردد.
صفات مذکور عبارتند از: او مردی جوان، قرمزرنگ، کوتاه قدف سینه پاهایش به هم نزدیک و پاشنه هایش از هم دور است، موی سر او فِردار است پیشانی او باز و گودی زیر گلویش عریض است، چشم راستش کور و خاموش مانند دانه انگور برجسته است. روی پلک چشم چپش تکه گوشتی بیرون آمده است.
و بین دو چشمش با حروف مقطعه کلمه کفر (ک ف ر) یا کافر نوشته شده است و هر مسلمان با سواد و بی سوادی می تواند آنرا بخواند. او عقیم است و بچه دار نمی شود.
تعدادی از احادیث دالّ

بر صفات فوق را توضیح می دهیم.
1- ابن عمر -رضی الله عنهما- می گوید: پیامبر خدا -صلى الله علیه وسلم- فرمودند: «بینا أنا نائم أطوف بالبیت... (یادآوری کرد اوعیسى بن مریم ودجال را دیده است پس اوصافش را چنین بیان کرد) فإذا رجل جسیم، أحمر، جعد الرأس، أعور العین، کأن عینه عنبة طافئة قالوا: هذا الدجال أقرب الناس به شبهاً ابن قطن رجل من خزاعة»(1).
«من در خواب دیدم کعبه را طواف می کنم ناگهان مردی درشت اندام، قرمز رنگ با موی فر، یک چشم که چشم کورش بیرون آمده بودرا دیدم. گفتند:این دجال است. شبیهترین شخص به او ابن قطن خزاعی است.
2- ابن عمر -رضی الله عنهما- می گوید: پیامبر خدا در بین مردم بحث دجال را کرد و گفت:
«إن الله تعالى لیس بأعور، ألا و إن المسیح الدجال أعور العین الیمنى، کأن عینه عنبة طافئة»(2).
«خداوند متعال کور نیست بلکه مسیح دجال چشم راستش کور و مانند دانه انگور برجسته و از حدقه جدا شده است».
3- در حدیث نواس بن سمعان آمده است. پیامبر خدا -صلى الله علیه وسلم- در وصف دجال فرمودند: «إنه شاب قطط عینه طافیة کأنی أشبهه بعبد العزى بن قطن»(3).
«او جوانی دارای موی فر و یک چشم کور است من او را مانند عبدالعزی بن قطن می بینم».
4- در حدیث عباده بن صامت آمده است. پیامبر خدا فرمودند: «إن مسیح الدجال، رجل قصیر، أفحج، جعد، أعور، مطموس العین، لیس بناتئة ولا حجراء، فإن ألبس علیکم فاعلموا أن ربکم لیس بأعور»(1).
«مسیح دجال مردی کوتاه، مصیبت زده، دارای موی فر و یک چشم است و چشم کورش بارز و برجسته است اگر در شناخت او اشتباه کردید بدانید پروردگار شما کور نیست.
5- در حدیث ابوهریره آمده است پیامبر خدا فرمودند: «و أما مسیح الضلالة فإنه أعور العین، أجلى الجبهة، عریض النحر، فیه دفأ»(2).
«اما مسیح گمراه، او یک چشم است و پیشانی باز دارد و گودی زیر گلویش عریض و دارای انحنا است.
6- و در حدیث حذیفه -رضی الله عنه- آمده است پیامبر خدا -صلى الله علیه وسلم- فرمودند «الدجال أعور العین الیسرى، جفال الشعر»(3).
«دجال چشم چپش کور است و موی زیاد دارد».
7- در حدیث انس -رضی الله عنه- آمده است پیامبر خدا -صلى الله علیه وسلم- فرمودند «و إن بین عینیه مکتوب کافر»(4).
«همانا بین دو چشمش کلمه کافر نوشته شده است و در روایتی دیگر می گوید کلمه کافر به صورت مقطع (ک ف ر) نوشته شده است(5).
و در روایتی از حذیفه آمده است «هر مؤمن با سواد و بی سوادی آنرا می خواند»(1).
این کلمه درست و بطور آشکار نوشته شده است و اینکه برخی آنرا رؤیت کنند و تعدادی دیگر آنرا رؤیت نکنند و یا چگونه بی سواد آنرا می خواند و... اشکالی وارد نمی کند «زیرا خداوند قوة ادراک را در بصر انسان طبق مشیئت خود خلق می کند پس مؤمن با چشم آنرا می بیند گرچه امّی باشد و کافر آنرا نمی بیند گرچه با سواد باشد. همانطور که مؤمن آیات و ادله را با عین بصیرتش می بیند ولی کافر نمی بیند. پس خداوند قوة ادراک را بدون تعلم به مؤمن می دهد ویا واقعاً در آن زمان عادات خرق می گردند»(2).
نووی می گوید: «رأی صحیح محققین بر این است که کلمه (کفر) حقیقی است و مجازی در آن نیست و خداوند مانند دیگر آیات و نشانه ها آنرا علامت کذب و کفر و باطل بودنش قرار داده است و خداوند آنرا به هر مؤمن با سواد یا بی سواد نشان می دهد. و بدون مانع آنرا بر کافر و فاجر پوشیده می کند تا به فتنه و شقاوت دچار گردند»(3).
8- یکی دیگر از صفات او در حدیث فاطمه بنت قیس در قصه جساسه آمده است. در آن تمیم -رضی الله عنه- می گوید: «به سرعت رفتیم تا به دیری رسیدیم. در آن دیر بزرگترین و محکم ترین انسان را دیدم. (منظور دجال است)»(4).
9- در حدیثی عمران بن حصین -رضی الله عنه- می گوید از پیامبر خدا -صلى الله علیه وسلم- شنیدم فرمودند: «ما بین خلق آدم إلى قیام الساعة خلق أکبر من دجال»(5) «ما بین خلق آدم تا برپایی قیامت مخلوقی بزرگتر از دجال (از نظر فتنه و قدرت) آفریده نشده است».
10- و اما در مورد عقیم بودن دجال، در حدیث ابوسعید خدری -رضی الله عنه- در داستانش با ابن صیاد چنین آمده است. او به ابوسعید گفت: «آیا از پیامبر خدا -صلى الله علیه وسلم- نشنیده ای فرمودند: او (دجال بچه دار نمی شود ابوسعید گفت، گفتم: بلی»(1).
برخی از روایات چشم راست و برخی دیگر چشم چپش را کور دانسته اند در عین حال همه روایات صحیح و بدون اشکال هستند بدینترتیب در این زمینه ایراد وارد است.
حافظ ابن حجر می گوید: حدیث عبدالله بن عمر مذکور در صحیحن که می گوید چشم راستش کور است راجحتر از روایت مسلم است که چشم چپش را کور می داند. زیرا حدیث متفق علیه بوده واز روایات دیگر قویتر است(2).
قاضی عیاض می گوید براساس روایات صحیح دو چشم دجال عیبدارند ولی چشمی که روشنائیش را از دست داده است چشم راست اوست.
به نحوی که در حدیث ابن عمر نقل شده است و چشم چپ او نیز که تکه گوشتی اضافه دارد عیبدار است پس هر دو چشم دجال معیوب هستند چون صفت اعور در هر چیزی دلالت بر نقص آن چیز دارد. بویژه در چشم، بنابراین هر دو چشم دجال اعور یعنی معیوب هستند اما یکی از آنها کاملاً نمی بیند و دیگری گرچه بیناییش را از دست نداده ولی معیوب است.
نووی دربارة جمع واتفاق بین احادیث می گوید کاملاً زیبا و متین است(3) و ابوعبدالله قرطبی نیز آنرا ترجیح داده است(4).

(1) «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب ذکر الدجال (13/90- با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الإیمان باب ذکر المسیح بن مریم -علیهما السلام- و المسیح الدجال (2/237 - با شرح نووی).
(2) «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب ذکر الدجال (13/90 - با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/59 - با شرح نووی).
(3) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة، باب ذکر الدجال (18/65 - با شرح نووی).
(1) «سنن ابوداود» (11/443 - با شرح عون المعبود).
حدیث صحیح است «صحیح جامع الصغیر» (2/317 - 318) (حدیث 2455).
(2) «مسند احمد» (15/28 - 30) شرح احمد شاکر او می گوید اسنادش صحیح است و ابن کثیر آن را حسن دانسته است «النهایة / الفتن و الملاحم» (1/130) د. طه زینی.
(3) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/60 - 61 - با شرح نووی).
(4) «صحیح بخاری» کتاب الفتن با ذکر الدجال (13/91 - با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/59 - با شرح نووی).
(5) «صحیح مسلم» کتاب الفتن باب ذکر الدجال (18/59 - با شرح نووی).
(1) «صحیح مسلم» (18/61 - با شرح نووی).
(2) «فتح الباری» (13/100).
(3) «شرح نووی بر مسلم» (18/60).
(4) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب قصة الجساسة (18/81 - با شرح نووی).
(5) «صحیح مسلم کتاب الفتن باب فی بقیة من أحادیث الدجال (18/ 86 - 87 - با شرح نووی).
(1) «صحیح مسلم» کتاب الفتن باب ذکر ابن صیاد (18/50 - با شرح نووی).
(2) «فتح الباری» (13/97).
(3) «شرح نووی بر مسلم» (2/235).
(4) «التذكرة» (ص 663).

/m/