تبلیغات
كیمیای سعادت - پیروان دجال
7 اسفند 88

پیروان دجال

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :فتنه ی دجال ،


بیشتر پیروان دجال از اقوام یهود، عجم، ترک و همچنین از قومیتهای مختلف دیگرند و غالب آنان را اعراب و زنان تشکیل می دهند.

مسلم از انس بن مالک -رضی الله عنه- روایت می کند پیامبر خدا -صلى الله علیه وسلم- فرمود: «یتبع الدجال من یهود أصبهان سبعون ألفاً علیهم الطیالسة»(3). «از دجال هفتاد هزار یهودی اصفهانی پیروی می کنند که عبایی مخصوص   بر تن دارند.
و در روایت احمد آمده است «سبعون ألفاً علیهم التیجان»(4).
«هفتاد هزار نفر که تاج بر سر دارند».

در حدیث ابوبکر آمد: «یتبعه أقوام کأنَّ وجههم المجان المطرقة»(5). «اقوامی از او پیروی می کنند که صورتشان مانند 

سپر برجسته است»(6).
ابن کثیر می گوید: «ظاهراً - والله اعلم - منظور این است که ترکها یاوران دجال هستند(1).
به نظر من بعضی از عجمها نیز از او پیروی می کنند همانگونه که صفات آنها در حدیث ابوهریره بیان شد.
«لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزاً وکرمان من الأعاجم، حمر الوجوه فطس الأنوف، صغار العین، کأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر»(2). (ترجمه آن گذشت).
و اما چرا اکثر پیروانش اعراب اند. زیرا جهل بر آنان غالب است. در بخشی از حدیث طولانی ابوامامه آمده است «یکی از فتنه های دجال این است که به اعرابی می گوید اگر من پدر و مادرت را زنده کنم. آیا گواهی می دهی من پروردگارت هستم. او می گوید: بلی، بعد شیطانی به صورت پدر ومادرش درمی آید و می گوید ای فرزندم از او پیروی کن. او پروردگار توست»(3).

اما زنان حالشان از اعراب بدتر است چون جهل بر آنان حاکم است و زود متأثر می شوند و در حدیثی از ابن عمر -رضی الله عنهما- آمده است پیامبر فرمود: «ینزل الدجال فی هذه السبخة بمرقناة فیکون أکثر من یخرج إلیه النساء حتى إن الرجل یرجع إلى حمیمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته فیوثّقها رباطاً مخافة أن تخرج إلیه»(4).
«دجال وارد زمین شوره زار مرقناه (جایی بین مدینه و طائف) می شود بیشتر آنانیکه نزد او می ایند زنان هستند حتی مرد، زن، مادر، دختر، خواهر وعمه اش را در خانه می بندد مبادا نزد دجال بروند».

(3) «شرح نووی بر مسلم» (2/234) و «فتح الباری» (6/488 - 489).
(4) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب فی بقیة من أحادیث الدجال (18/85 - 86 - با شرح نووی).
(5) «الفتح الربانی ترتیب المسند» (24/73) حدیث صحیح است «فتح الباری» (13/238).
(6) روایت از ترمذی تخریج آن گذشت (ص 291).
(1) «النهایة / الفتن و الملاحم» (1/117) تحقیق د. طه زینی.
(2) «صحیح بخاری» کتاب المناقب، باب علامات النبوة (6/604 - با شرح فتح الباری).
(3) «سنن ابن ماجه» کتاب الفتن، باب فتنة الدّجال وخروج عیسی بن مریم وخروج یاجوج ومأجوج (2/1359 - 1363) حدیث صحیح است «صحیح الجامع الصغیر» (6/273 - 277) (حدیث 7752).
(4) «مسند احمد» (7/190) (حدیث 5353) تحقیق احمد شاکر می گوید: اسناد حدیث صحیح است.

/m/