تبلیغات
كیمیای سعادت - ابطال رأی منکرین دجال
7 اسفند 88

ابطال رأی منکرین دجال

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :نشانه های قیامت ،

احادیث متواتر بر ظهور دجال به عنوان فردی حقیقی که خداوند قدرت خارق العاده به او عطا می کند در آخرالزمان دلالت می کنند.
شیخ محمد عبده معتقد است دجال اشاره به خرافات، کذب و فساد است.
ابوعبیه نیز از او پیروی می کند و به نظر او دجال اشاره به اخذ باطل و اصرار بر آن است(3). لذا دجال مردی از بنی آدم نیست. این تأویل حمل الفاظ احادیث از معنی ظاهری آنها بدون قرینه است.
ابوعبیه در تعلیق بر احادیث دجال

می گوید: «اختلاف احادیث درمورد مکان و زمان ظهور دجال و آیا او ابن صیاد است یا نه اشاره دارد به اینکه دجال قدرت و تسلط شر و منکر و جدی بودن خطر و ضرر آن در یک زمان مشخص است و اذیت و آزار آن براساس وجود امکانات و اسباب به جاهای دیگر نیز سرایت می کند تا اینکه بعد از مدتی سلطان و چیرگی آن با قدرت و پایداری حق از بین می رود.
{ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا } (1) (اسراء: 81).
او دوباره می گوید: آیا بهتر نیست از کلمه دجال معنی شر و بهتان وافک فهمیده شود...»(2).
در ردّ این عبارات گفته می شود احادیث صراحتاً اعلام کرده اند که دجال یک انسان حقیقی است لفظ دجال اشاره به خرافات و دروغ و باطل نیست ودر روایات اختلاف و تعارض وجود ندارد و مشاهده شد بین آنها اتفاق معنی وجود دارد. یعنی اولین مکانی که دجال ظهور می کند اصفهان یکی از شهرهای نزدیک خراسان است که هر دو در سمت مشرق قرار دارند. و اقوال علما را دربارة اینکه آیا دجال ابن صیاد است یا نه بیان کردیم.
پس وقتی این امر روشن شد وعدم اضطراب روایات در مورد مکان و زمان خروج او آشکار گشت دیگر دلیلی برای معنایی که آنها از واژه دجال داده اند وجود ندارد مخصوصا با توجه به احادیثی که اشاره به صفات شخص اوکرده اند، پس بدون شک او یک شخص حقیقی است.
بعلاوه ابوعبیه در تعلیقش بر احادیث وارده دربارة دجال در کتاب «الفتن و الملاحم» ابن کثیر، دچار تناقض گویی شده است او دربارة قول پیامبر که می فرماید «إنه مکتوب بین عینیه (کافر) یقرؤه من کره عمله أو یقرؤه کل مؤمن» و «تعلموا أنه لن یر أحد منکم ربه حتى یموت» «بدانید هیچ یک از شما پروردگارش رانمی بیند تا اینکه بمیرد».
ابوعبیه می گوید: این سخن پیامبر کذب دجال را در ادعای ربوبیت مشخص می سازد. خداوند غصب و لعنت خود را شامل او گرداند(1).
ابوعبیه در اینجا اذعان دارد که دجال انسانی حقیقی است و ادعای ربوبیت می نماید. و دعای غصب و لعنت خدا را بر او می کند و در جایی دیگر وجود دجال را منکر می شود و می گوید دجال اشاره به شرّ و فتنه است مشخصاً این یک تناقض است.
امیدوارم این قول پیامبر -صلى الله علیه وسلم- «إنه سیکون من بعدکم قوم یکذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم یخرجون من النار بعد ما امتحشوا»(2) «بعد از شما قومی می آیند که رجم، دجال، شفاعت، عذاب قبر را انکار می کنند و همچنین خروج قومی را بعد از سوخته شدن از آتش منکر می شوند.
بعداً خواهد آمدکه در کارهای خارق العادة دجال و امر به پناه بردن به خداوند از فتنه او و هلاک شدنش دلائل قاطعی دال بر اینکه دجال یک انسان حقیقی است وجود دارند.

(3) «تفسیر المنار» (3/317).
(1) «النهایة / الفتن و الملاحمم (1/118 - 119) تحقیق محمد فهیم ابوعبیه.
(2) «النهایة / الفتن و الملاحم» (1/152).
(1) «النهایة / الفتن و الملاحم» (1/89).
(2) «مسند احمد» (1/223) (حدیث 157) تحقیق احمد شاکر می گوید: اسناد حدیث صحیح است.

/m/