تبلیغات
كیمیای سعادت - انتشار زنا
9 اسفند 88

انتشار زنا

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :نشانه های قیامت ،


پیامبر خبر داده است انتشار زنا و افزایش آن بین مردم یکی از نشانه های قیامت است.
در صحیحین (مسلم و بخاری) از انس روایت شده است. پیامبر فرمودند: «إنَّ من أشراط الساعة..... و یظهر الزنا»(2).
«از جمله نشانه های قیامت..... و انتشار زنا بین مردم است».
ابوهریره روایت می کند پیامبر فرمودند: «سیأتی على الناس سنوات خدّاعات و..... و تشیع فیها الفاحشة»(3). «بر انسان سال هایی خواهد آمد که... و فاحشه در آن شایع می گردد».بدتر از این حلال دانستن زنا است، در حدیث صحیح از ابو مالک اشعری آمده است می گوید: از پیامبر خدا شنیدم فرمودند: «لیکونون فی أمتی أقوام یستحلون الحرّ والحریر»(1). «در امت من افرادی خواهند آمد که عمل زنا و پارچه حریر را حلال می شمارند در آخر الزمان بعد از تمام شدن مؤمنان افراد

شروری مانند آنها مثل الاغ در حضور دیگران جماع می کنند. همانطور که در حدیث نواس -رضی الله عنه- چنین آمده است. «ویبقى شرار الناس، یتهارجون فیها تهارج الحمر فعلیهم تقوم الساعة»(2). «مردمان بدی باقی می مانند که مثل الاغ در حضور همگان جماع می کنند پس قیامت در زمان آنان بر پا می شود». از ابوهریره روایت شده است پیامبر خدا فرمود: «و الذی نفسی بیده لا تفنی هذه الأمة حتى یقوم الرجل إلى المرأة فیفترشها فی الطریق فیکون خیارهم یومئذ من یقول لو وریتها وراء هذا الحائط»(3). «قسم به کسی که جانم در دست اوست این امت از بین نمی رود (قیامت بر پا نمی شود) تا اینکه مرد به طرف زن می رود و بر سر راه با او جماع می کند پس بهترین آنان در چنین روزی کسی است که می گوید کاش به پشت آن دیوار می رفتید».
قرطبی(1) در کتابش«المفهم» درباره حدیث گذشته که انس آن را روایت کرد می گوید: این حدیث نشانه ای از نشانه های نبوت او است. زیرا پیامبر -صلى الله علیه وسلم- خبر وقوع چیزی را داده است که تحقق یافته است خصوصاً در زمان ما»(2).
اگر در زمان قرطبی چنین بوده است پس در زمان به خاطر جهل و انتشار فساد بیشتر به وقوع پیوسته است.

(2) «صحیح بخاری» کتاب العلم باب رفع العلم و ظهور الجهل (1/178 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب العلم باب رفع العلم و قبضه و ظهور الجهل و الفتن فی آخر الزمان (16/221 با شرح نووی).
(3) «مستدرک حاکم» (4/512) می گوید این حدیث صحیح الاسناد است اما بخاری و مسلم آن را نیاورده اند ذهبی نیز با او موافق است. آلبانی آن را تصحیح می کند «صحیح الجامع» (3/212) (حدیث 3544) ولی در آن عبارت: «تشیع فیها الفاحشة» نیامده است.
(1) «صحیح البخاری» کتاب الاشربه باب ما جاء فی من یستحل الخمر و یسمیه بغیر اسمه (10/51 با شر ح فتح الباری).
(2) «صحیح مسلم» کتاب الفتن و أشراط الساعة باب ذکر الدجال (18/70 با شرح نووی).
(3) روایت از ابو یعلی هیثمی می گوید: راویان این حدیث راویان حدیث صحیح اند. «مجمع الزوائد» (7/331).
(1) ابو العباس احمد بن عمر انصاری قرطبی از فقهاء و محدثین مالکی او استاد قرطبی مفسر یعنی ابو عبدالله محمد بن احمد انصاری است صاحب کتاب «التذكرة فی احوال الموتی و ... امور الاخره» اما ابو العباس مشهور به ابن المزین است از جمله آثار او کتاب «المفهم لما اشکل من تلخیض مسلم» و «مختصر صحیح بخاری» است او در سال (656 ه‍( در اسکندریه وفات یافت (رحمت خدا بر او باد) «البدایة والنهایة» (13/213) و «الاعلام» (1/186) زرکلی.
(2) «فتح الباری» (1/179).

/m/