تبلیغات
كیمیای سعادت - برج سازی
11 اسفند 88

برج سازی

   ارسال مطلب توسط: admin    نوع مطلب :نشانه های قیامت ،

یکی از نشانه هایی که بعد از عصر نبوت خودنمایی کرد و انتشار یافت و موجب تفاخر و مباهات مردم گشت ساختمان سازی و آرایش آن بود زیرا نعمت های دنیا بر مسلمانان گشوده شد و بعد از فتوحات اموالشان افزایش یافت و به مرور زمان عده ای از آنان به دنیا تکیه زدند و بیماری امت های گذشته یعنی تنافس در جمع مال و هزینه کردن آن در

بزرگترین برج
 مسیرهای غیر مجاز به آنان سرایت کرد. حتى نه تنها مردم شهرنشین بلکه روستائیان و حومه شهرها که غالباً اقشار نیازمند جامعه هستند به چنان ثروت و امکاناتی رسیدند که همه شروع به بنای ساختمان های بلند و زیبا نمودند و در این راستا

 با هم به رقابت پرداختند.
همه این موارد مطابق خبر پیامبر گرامی -صلى الله علیه وسلم- تحقق یافته اند. در «صحیحین» از ابوهریره روایت شده است وقتی که جبرئیل از پیامبر دربارة وقت بر پا شدن قیامت سؤال کرد پیامبر به ایشان (جبرئیل) گفت: «لکن سأحدثک عن أشراطها.... إذا تطاول رعاء البهائم(1) فی البنیان، فذاک من أشراطها»(2). «اما من دربارة نشانه های آن برایت می گویم... (از جمله آنها) وقتی چوپان ها ساختمان های بلند و سر به فلک کشیده بسازند، این از نشانه های روز قیامت است» و در روایت مسلم آمده است «و أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان»(3). «انسان های پا برهنه، لخت، نیازمند و چوپان را می بینی ساختمان های چند طبقه و بلند می سازند».
در روایت امام احمد از عبدالله بن عباس آمده است؛ گفت ای پیامبر خدا این چوپان های پا برهنة گرسنه و نیازمند چه کسانی هستند. پیامبر فرمودند: اعراب(4).
بخاری از ابوهریره روایت می کند پیامبر خدا فرمود: «لا تقوم الساعة... حتى یتطاول الناس فی البنیان»(1). «روز قیامت نمی آید.... تا وقتی که مردم ساختمان های بلند و چند طبقه بسازند» حافظ ابن حجر در مورد تطاول در بنیان می گوید «یعنی هر کس خانه ای می سازد می خواهد ارتفاعش از خانه دیگری بلندتر باشد. و یا احتمال دارد منظور آن مباهات در آرایش و تزیین ساختمان ها باشد. یا هر چیز دیگری از این قبیل که بیشتر آن امروز یافت می شود»(2).
این ویژگی بطور آشکار در عصر ما ظاهر شده و مردم بناهای خود را بلندتر کرده و به طول و عرض و آرایش آن مباهات می کنند حتى کار به جایی رسیده است برج های سر به فلک کشیده مانند برج های مشهور آمریکا و سایر شهرهای مهم جهان می سازند.


(1) بهم: یعنی بره و بزغاله چه نر چه ماده «النهایة» ابن اثیر (1/168) و «شرح نووی لمسلم» (1/163).
(2) «صحیح بخاری» کتاب الإیمان باب سؤال جبرئیل النبی -صلى الله علیه وسلم- عن الإیمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة (1/114 با شرح فتح الباری) و «صحیح مسلم» کتاب الإیمان باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان، (1/161-164).
(3) «صحیح مسلم» کتاب الإیمان باب بیان الإیمان والإسلام والإحسان (1/158 با شرح نووی).
(4) «مسند احمد» (4/332-334) (حدیث 2926) شرح احمد شاکر می گوید: اسناد حدیث صحیح است.
هیثمی می گوید: «رواه احمد و البزار بنحوه .... و در اسنادش احمد شهر بن حوشب وجود دارد «مجمع الزوائد» (1/38-39).
آلبانی می گوید: «این اسناد در شواهد مشکلی ندارد» «سلسلة الأحادیث الصحیحة (3/332) (حدیث 1345)
(1) «صحیح بخاری» کتاب الفتن باب (بدون) (13/18-82 با شرح فتح الباری).
(2) «فتح الباری» (13/88).

/m/