تبلیغات
كیمیای سعادت - پندهای حضرت عمر بن خطاب(رض) درباره انتخاب دوست و همنشین

1. با کسانی همنشینی داشته باشید که از کار های بد پشیمان و به راه اطاعت خدا برگشته اند زیرا دل آنها رقت بیشتری دارد.[1]

2. مواظب باش که دوستان صادق و راستگو داشته باشی.[2]

3. دوستان را بر مبنای تقوی و پرهیزکاری انتخاب کن.[3]

4. نسبت به دوستت احتیاط را از نظر دور نداریدمگر این که اهل امانت باشد و تنها کسی امین است که از خدا بترسد.[4]

5.در کار خویش همواره با کسانی مشورت کن که از خدا می ترسند، زیرا خدا فرموده است: "از بندگان خدا تنها دانشمندان هستند که از خدا می ترسند".[5]

6. زنهار! از دوستس با احمق بر حذر باش زیرا خیلی وقت خواسته منفعتی به تو برساند در حالیکه ضرری به تو می رساند.[6]

7. مردی به عمر گفت: "فلانی مردی است صادق و درست کار ، گفت: آیا با او در مسافرت بوده ای؟ گفت : نه ، گفت: آیا در بین تو و او خصومت و دعوایی اتفاق افتاده ؟ گفت: نه ، گفت: آیا چیزی را به امانت در نزد او گذاشته ای ؟ گفت : نه . عمر گفت: پس تو هیچ اطلاعاتی درباره او نداری ، به نظرم تو او را در مسجد دیده ای ، که برای سجده سر خود را بالا و پایین نموده است.[7]

8.  با کسانی همشینی داشته باشید که از کارهای بد پشیمان شده اند و به راه اطاعت خدا برگشته اند زیرا دلهای آنها وقت بیشتری دارد.[8][1] روضه العقلا،ص18،بنقل اخبار عمر،ص290

[2] اطواق الذهب زمخشری ، ص13و20 از مجموعه بنقل الفاروق.

[3] اطواق الذهب زمخشری ، ص13و20 از مجموعه بنقل الفاروق.

[4] اطواق الذهب زمخشری ، ص13و20 از مجموعه بنقل الفاروق.

[5] اطواق الذهب زمخشری ، بنقل الفاروق درمجموعه 22و27

[6] اطواق الذهب زمخشری ، بنقل الفاروق درمجموعه 22و 27

[7] عیون الاخبار ، ج 3 ص 158 ، بنقل اخبار عمر ص 285

[8] روضه العقلاء، ص18،بنقل اخبار عمر،ص290       

برگرفته از سایت تابش


/m/