تبلیغات
كیمیای سعادت - سخنی از بزرگان
15 آذر 89

سخنی از بزرگان

   ارسال مطلب توسط: حنّانه .    نوع مطلب :متفرقه ،

اینو تقدیم میکنم به برادرعزیزم

خواجه عبدالله انصاری می گوید: تا احسان بود حکایت کنند، و چون نقصان رسد شکایت. نکته جالب توجه این است که: دنیا در دو وقت انسان را از خدا و درنتیجه از خود دور می سازد: وقتی که دنیا به انسان روی آورد و وقتی که دنیا بدو پشت کند! در حالت اول آسودگی، مطلق اندیشی و احساس بی نیازی و خود را همه کاره پنداشتن و غوطه ور شدن در خوشی ها و فساد، خدا را از دلها بیرون برده و به جای آن بی تفاوتی، غفلت، نفرت از دیگران و درنتیجه تجاوزگری و حدود شکنی و گناه و ستمگری به بار می آورد. و در حالت دوم، گرفتاری در مسایل دنیا و مصایب زندگی از یک طرف، و حالت طلبکاری یا شکایت از خدا و ایمان و بی نتیجه دیدن دعا و دینداری از طرف دیگر، ایجاد لجاج و انصراف و اعراض می نماید. به قول سعدی:

اگر دنیا نباشد دردمندیم                وگر باشد به مهرش پایبندیم

بلایی زین جهان آشوب تر نیست        که رنج خاطر است ار هست و ار نیست


/m/